fbpx

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การแจ้งปฏิเสธความรับผิด, ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

1. การประยุกต์ใช้

ข้อประกาศ หมายรวมถึง

 • การใช้ https://myvarisa-clone.local และร้านค้าปลีกของมาย วาริสา
 • ข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมและการจัดเก็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ www.myvarisa.com หรือร้านค้าปลีก โดยตรงของมาย วาริสา
 • สินค้าหรือบริการได้นำเสนอผ่านทาง www.myvarisa.com สำหรับลูกค้ามาย วาริสา ทุกท่าน (User) โดยข้อประกาศอยู่ในความรับผิดชอบของมาย วาริสา – ในส่วนของบริษัท พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ว่างจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (ถือเป็นกลุ่ม “มาย วาริสา”) มีความเกี่ยวพันในการใช้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ร่วมกัน

 

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

มาย วาริสา ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์) หากผู้ใช้งานดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ส่ง, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธินั้น ถือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธินั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดแบบใดก็ตาม

 

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

มาย วาริสา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ, การรับรองและการรับประกันอย่างชัดเจน ในเรื่อง

 • คุณสมบัติ, การดำเนินงาน, การใช้งาน, ความถูกต้อง ช่วงเวลา ความเหมาะสม หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในhttps://myvarisa-clone.local
 • สินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทาง https://myvarisa-clone.local หรือผ่านทางร้านค้าปลีกโดยตรงของมาย วาริสา
 • การใช้งานอื่นๆ  www.myvarisa.com ที่อาจมีความบกพร่อง และไวรัสต่างๆ
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธ หรือก่อให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้
 • ความบกพร่อง, การละเลย, การกล่าวบิดเบือน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว

 

มาย วาริสา ไม่อนุญาตหรือแนะนำให้บุคคล, องค์กร, ชื่อ, สินค้าหรือบริการใดอ้างถึงข้อมูล และไม่ถือว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการพิจารณาหรือความคิดเห็นของ มาย วาริสา โดยมาย วาริสา จะไม่เป็นคู่สัญญาในดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับข้อมูล หรือที่ทำขึ้นผ่านทาง https://myvarisa-clone.local ยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 

4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

www.myvarisa.com อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ มาย วาริสา ผู้ใช้งานได้ยอมรับว่า มาย วาริสาไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว (ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิงค์เชื่อมโยมกับเว็บไซต์ก็ตาม) ดังนั้น มาย วาริสา ขอสงวนสิทธิ์กำหนดข้อห้ามในการนำลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ๆ ออกจาก www.myvarisa.com หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มาย วาริสา

 

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

มาย วาริสา ไม่ขอรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น ทั้งในส่วนของหลักประกัน, สัญญา, ข้อกำหนด  หรือประการใดๆ (หมายรวมถึงความประมาทเลินเล่อ, การผิดสัญญา, การทำให้เสียชื่อเสียง หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อ

 • ความเสียหายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง
 • ความเสียหายที่ส่งผลต่อเนื่องโดยตรงต่อองค์กร (หมายรวมถึงความสูญเสียรายได้หรือผลกำไร)
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นในข้อมูลดังกล่าว หรือจากการใช้งาน www.myvarisa.com
 • ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายในวิถีทางใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น หรือการใช้งานwww.myvarisa.com

 

6. การเก็บรักษาความลับ

มาย วาริสา ไม่ขอรับรอง และรับประกัน (หมายรวมถึงไม่รับผิดชอบ) ในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่าน www.myvarisa.com ซึ่งในปัจจุบัน มาย วาริสาได้ปฏิบัติและดำเนินการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามความเหมาะสม

 

7. ความพร้อมและความเหมาะสมในการให้บริการต่างๆ

มาย วาริสา ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.myvarisa.com เป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง มาย วาริสาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน www.myvarisa.comโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสินค้ามีจำนวนจำกัด หรือความผิดพลาดจากระบบ เป็นต้น ขออภัยในความไม่สะดวก

 

8. บทบาทของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ มาย วาริสา อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และ/หรือ www.myvarisa.com ผู้ใช้งานตกลงว่า

 • จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้การละเมิดต่อลิขสิทธิ์
 • ไม่ใช้ข้อมูลจาก www.myvarisa.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย, ไม่เหมาะสม, ลามกอนาจาร หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียง
 • ดำเนินการตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือระบบต่างๆ เสียหาย
 • การให้ข้อมูลทั้งหมดกับ www.myvarisa.com เป็นจริงและถูกต้อง
 • อนุญาตให้ มาย วาริสา ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
 • ยอมรับข้อจำกัด ความรับผิดชอบ และลิขสิทธิ์ของ มาย วาริสา ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อประกาศ
 • ยอมรับข้อบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคลของ มาย วาริสา ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไป

 

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ มาย วาริสา ต่อความสูญหาย, ความเสียหาย, สิทธิเรียกร้อง, คำสั่ง, ความรับผิดชอบ, ค่าใช้จ่าย (หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งาน www.myvarisa.com ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงความประมาทเลินเล่อต่างๆ